คณะสังคมฯ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนฯ นำไปสู่ภาคการปฏิบัติ”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) นำไปสู่ภาคการปฏิบัติ” โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน และ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ในการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ภายในโครงการ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในการนี้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. ประธานกรรมการวิพากษ์แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองประธานกรรมการ พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน, ดร. กรรมการ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร กรรมการ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรพล เพชรวรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี กรรมการและเลขานุการ และ ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการวิพากษ์แผนฯ และสรุปผลการดำเนินการวิพากษ์แผนดังกล่าว จากนั้น มีพิธีปิดโครงการโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ หัวหน้า​ภาควิชา​เ​ศร​ษ​ฐ​ศาสตร์​ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ อาจารย์​สมศักดิ์​ สุก​เพ็ง​ หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ ผศ.ดร.ธิ​ติ​วุฒิ​ หมั่น​มี​ รองหัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ และ​ พระมหา​กฤษฎา​ กิตฺติ​โส​ภ​โณ, ผ​ศ.ดร.​ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​มหาบัณฑิต​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๑๐๓ พระนันทวิริยาภรณ์/พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

 

ภาพ : พระมหาปฏิภาณ​ สุปฏิภาณเมธี​ / นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.