มจร แต่งตั้ง “ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ”

…มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร อายุ ๔๗ ปี วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ) เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒