ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีปิดและการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ อาทิ ผศ.ดร. รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ หัวหน้า​ภาควิชา​เ​ศร​ษ​ฐศาสตร์​ และ​ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ ร่วมพิธีปิดและการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราชวิทยาลัย​ ณ ห้อง B๑๑๐ – ๑๑๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการ​ดังกล่าว​ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชนประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชนทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการบูรณาการภูมิปัญญา วิทยาการสมัยใหม่และพุทธปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มส่งผลให้นิสิตได้ตระหนักและรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ส่วนรวม

​ภายใน​โครงการ​​ มี​พิธี​เปิด​โครงการ​ โดย​ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,​ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน​​ รศ.ดร.
โกนิฏฐ​์​ ศรีทอง
​ รองประธาน​บริหาร​โครงการ​ออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ มหาวิทยาลัยมหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ กล่าว​ถวายรายงาน และ​ผู้แทนของธนาคาร​ออมสิน​ กล่าวถึง​วัตถุประสงค์​และ​เป้าหมาย​ของ​โครงการ​ฯ​ จากนั้น​ มีการนำเสนอ​โครงการ​ย่อย​ พร้อม​ทั้งรับฟัง​ข้อเสนอ​แนะ​จากทีมงาน​ธนาคาร​ออมสิน​และอาจารย์​ที่ปรึกษา​ ซึ่ง​ประกอบด้วย​องค์กรชุมชน ๕ พื้นที่ ได้แก่​ โครงการแปรรูปสมุนไพร โครงการเศรษฐศาสตร์รวมใจสร้างกำไรทองสู่ชุมชน โครงการสังคมวิทยาอาสาพัฒนาชุมชน โครงการสังคมศาสตร์อาสาพัฒน์ และโครงการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนคลองใหม่พัฒนา​

         

 

ภาพ​ : MCU​ TV-Channel
ข่าว​ : MCU​ TV-Channel / เรวดี​ จรรยา

 

 

.