มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๑๐๒/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

 

 

.