คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดพิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

วันศุกร์ที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา​ ๐๙.๐๐ น.​ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูก​ฝัง​ค่านิยม​อนุรักษ์​ศิลปะ​วัฒนธร​รม​และ​ภูมิปัญญา​ไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เพื่อสร้างความสามัคคี และให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้นิสิตเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำสามีจิกรรมไหว้ครู ภายในโครงการ ภาคเช้า มีกิจกรรม “พิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู” และกิจกรรม “ชยันโตรับขวัญ ผูกแขน ต้อนรับนิสิตใหม่” ภาคบ่าย มีกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องชาวสังคมศาสตร์” โดยนิสิตชั้นปีที่ ๒ – ๔ และพิธีปิดโครงการโดย พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ อาทิ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.