คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
———————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อายุ ๔๕ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ อีกตำแหน่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
.