งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มจร ”สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ สังคมศาสตร์รวมใจ”

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน ๑๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เมตตากล่าวให้โอวาท ให้พรปีใหม่ และประพรม น้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงานทุกท่าน อาทิ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

ในภาคบ่าย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้กล่าวให้พรปีใหม่แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ทุกรูป/คน จากนั้น มีกิจกรรมจับสลากมอบ ของขวัญรางวัลพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และกิจกรรม จับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ เพื่อความสนุกสนาน แสดงถึงความ สมัครสมานสามัคคี และรักใคร่กลมเกลียวกันของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ณ สำนักงาน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม
โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา