คณบดีและรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมขานรายนามบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๖๗ พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญาระดับ ป.ตรี

วันศุกร์ที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมขานรายนามบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๖๗ ในพิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และพระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.