ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​ศิลปศาสตรมหา​บัณฑิต​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร รับรางวัลนักพัฒนาสังคมนานาชาติ จาก ICSD

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​ศิลปศาสตรมหา​บัณฑิต​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร รับรางวัลนักพัฒนาสังคมนานาชาติ จาก ICSD
———————————————————————————————————————————————
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​ศิลปศาสตรมหา​บัณฑิต​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลนักพัฒนาสังคมระดับนานาชาติ ประจำปี 2022 จากสมาคมการพัฒนาสังคมนานาชาติ (International Consortium for Social Development) สาขาเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีพิธีมอบถวาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมการพัฒนาสังคมนานาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “ความพยายามในการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความวิกฤต” (Sustainable Development Efforts in time of Crisis”
สำหรับสมาคมการพัฒนาสังคมนานาชาติ (International Consortium for Social development) (ICSD) เป็นองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการและนักศึกษาในการพัฒนาสังคม ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 โดยกลุ่มนักการศึกษาสังคมสงเคราะห์ในหลายประเทศ มุ่งที่จะพัฒนาแนวคิด นโยบาย และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาการพัฒนาสังคมอย่างสันติวิธี มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาแบบมีเป้าหมายเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพบุคคลและชุมชน 2) ส่งเสริมสันติภาพของโลกและความยุติธรรมทางสังคม 3) การยกระดับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่เพียงพอ 4) การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและชนกลุ่มน้อย และ 5) การพัฒนาสร้างโครงสร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
สมาคม ICSD ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรขององค์กรต่างๆ เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก UNESCO และ UNICEF รวมถึงสมาคมวิชาชีพทางมนุษย์และสังคม สถาบันการศึกษาระดับสูง โดย ICSD เป็นองค์กรระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการแบ่งปันแนวคิดระหว่างนานาประเทศและจากหลากหลายวัฒนธรรมเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญพิเศษของสมาชิกในการพัฒนาสังคมระหว่างประเทศเข้ากับหน่วยงาน รัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ สาขาที่ ICSD เชี่ยวชาญ เช่น การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ การสร้างองค์กรและโปรแกรมการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา การติดตามโครงการพัฒนาสังคม รวมทั้งการให้คำปรึกษาร่วมกันและดำเนินการความร่วมมือในการพัฒนาสังคม เช่น การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย เป็นต้น
สมาคมการพัฒนาสังคมนานาชาติ (International Consortium for Social development) ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ Shanti K. Khinduka ประจำมหาวิทยาลัย George Warren Brown ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในฐานะคณบดี School of Social Work ระหว่างปี 1974-2004 ท่านมีส่วนสำคัญในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมหลายแห่ง ออกแบบหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับปัจเจกบุคคลและชุมชน ท่านได้เผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการทางสังคม การศึกษางานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนและสังคม สวัสดิการสังคมระหว่างประเทศ และความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ เป็นต้น ท่านได้ก่อตั้งวารสารและเป็นบรรณาธิการ Journal of Social Service Research ในปี 1977 เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง St. Louis Group และ International Consortium for Social Development และดำรงตำแหน่งประธานขององค์กรในปี 2001-2005 ทำหน้าที่ในคณะกรรมการงานสังคมสงเคราะห์ที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา โดยท่านได้ก่อตั้งกับ Dr. Arthur Katz อดีตคณบดีวิทยาลัยสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยแคนซัส
สมาคม ICSD ได้จัดตั้งรางวัล James Billups International Social Development Leadership Award เพื่อยกย่องบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีมีความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงชีวิตและผลงานของ James Billups โดยบุคคลที่ได้รับเลือกจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีความมุ่งมั่นเพื่อสันติภาพ ความยุติธรรมทางสังคม มีความสามารถทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการแก้ไขและพัฒนาวิกฤติทางสังคมในมิติต่างๆ
ในปี 2022 สมาคมการพัฒนาสังคมนานาชาติ (International Consortium for Social development) สาขาเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Branch)ได้จัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 9 ที่ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อความพยายามในการพัฒนาที่ยั่งยืนกับช่วงเวลาแห่งความวิกฤติ (The 9th ICSD Asia Pacific Biennial Conference on Sustainable Development Efforts in Times of Crises) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร