คณะสังคมศาสตร์ รุกหน้าประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายโซนภาคใต้

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (โซนภาคใต้) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมดังกล่าว ได้รับความเมตตาจากพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร กล่าวถวายรายงาน จากนั้น ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการสานเสวนา “ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” โดยคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา (ส่วนกลาง) อาทิ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์
สุขเหลือง, ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด และ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔ ส่วนงาน ประกอบด้วย คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓ รูป/คน

การประชุมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนพัฒนาระบบประกัน และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปพัฒนาให้กับเครือข่ายต่อไป…

 

 

ภาพ : ชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์
ข่าว : เรวดี จรรยา
ข่าว คณะสังคมศาสตร์ มจร : ดร.สุริยา รักษาเมือง