ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตารางสอบวัดผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, พระสิทธินิติธาดา,รศ.ดร. และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา