คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ขานรายนามบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๖๗ ในพิธีซ้อมรับปริญญา (ซ้อมย่อย)

วันเสาร์ที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ขานรายนามบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๖๗ ในพิธีซ้อมรับปริญญา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ส่วนกลาง (ซ้อมย่อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา
.