คณะสังคมฯ ประชุมคณะทำงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะสังคมศาสตร์ หมวดที่ ๒ กลยุทธ์

วันอังคารที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.​ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะสังคมศาสตร์ หมวดที่ ๒ กลยุทธ์ โดยมี รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พระครูชินวีรบัณฑิต, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา