หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๖ วันนี้ – ๓๑ พ.ค. ๖๖

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

ระดับปริญญาโท (หลักสูตร ๒ ปี)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
สมัครเรียนออนไลน์ :
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/19Mb5IgQ0c8Tmm69pWEQYXzRuarbTBdTyhz41veXs-wArXSqP6L_wUfudPWuaI2ValIGXZvAL?usp=sharing&pli=1

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
สมัครเรียนออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN0FT-Tf42SQAGlzkMnsbqoAgPvffqCsnciv3AanhICUovtA/viewform

ทั้งบรรพชิตและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ห้อง B112
ชั้น ๑ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรติดต่อประสานงาน :
092-804-3386 , 082-443-6865 , 096-329-7975, 085-266-3976

 

 

.