คณะสังคมฯ ประชุมคณะทำงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะสังคมศาสตร์ หมวดที่ ๑ การนำองค์กร

วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะสังคมศาสตร์ หมวดที่ ๑ การนำองค์กร โดยมี พระครูชินวีรบัณฑิต, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา