บุคลากรคณะสังคม​ฯ​ รับรางวัล​นักวิจัยดีเด่น​ และ​ผลงานวิจัยระดับดีมาก

วันพุธที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖​ พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พระครู​พิศิษฏ์ประชานาถ, ดร.​ ที่ปรึกษา​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ พร้อมด้วย​ พระครู​สุธีกิตติ​บัณฑิต, ผศ.ดร.​ รก.ผู้อำนวยการ​สถาบัน​วิจัย​พุทธศาสตร์​ พระครู​วินัยธรเอก​ ชินวํโส, ผศ.ดร.​ พระครู​ธรรมธรสฐาพร​ ปภสฺสโร​ อาจารย์​ ดร.สุ​ภัทร​ชัย​ สีสะ​ใบ​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ​ รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต​ และพระมหาสมชาย​ ขนฺติสรโณ​ เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิต​ศึกษา​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ รับรางวัล​นักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์​ ระดับดีมาก​ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” ซึ่งจัดโดย​ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์​ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
ภาพ​ : สื่อสาร​องค์กร
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา
.