คณะสังคมศาสตร์​ อนุรักษ์​วัฒนธรรม​ไทย​ จัดโครงการ​พัฒนาคุณธรรมและปัญญาด้วยหลักศาสนาสู่ชุมชน

วันอังคารที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ ปริญญา นิกรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและปัญญาด้วยหลักศาสนาสู่ชุมชน “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เที่ยวงานประจำปีประเพณีทำขวัญข้าว”ณ วัดหนองม่วง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับทั้งในและนอกพื้นที่เป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อศึกษา รวบรวม ต่อยอด กระจายความรับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของภาคีเครือข่าย และเพื่อวางแนวทางการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
.
ภายในโครงการ ภาคเช้า มีพิธีเปิดโครงการ โดย นายกิตติ ลิ้มศิริชัย นายอำเภอหนองบัว โดยมี นายวันชนะ ปอพาณิชกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ให้โอวาท เรื่อง แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนวัดหนองม่วง จากนั้น พระครูสังฆรักษ์ธนกร โฆสธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง เมตตาเป็นประธานมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมแก่ผู้แทนภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย อำเภอหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว กศน.อำเภอหนองบัว สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว โรงเรียนหนองบัว (มัธยม) โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส โรงเรียนภูมิบดินทร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมนิทรรศการ ชุดศิลปะแห่งชีวิต ๓ ดี Nong Bua Story ประกอบด้วย กินดี อาทิ การสีข้าวแบบโบราณ การทำขนมกง แกงบอน ฯลฯ ใช้ดี อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจักสาน ฯลฯ และสุขดี อาทิ การแสดงของกลุ่มแม่เพลงวัดเทพสุทธาวาส กลุ่มแม่เพลงวัดหนองกลับ กลุ่มแม่เพลงวัดหนองม่วง ฯลฯ ภาคบ่าย มีพิธีทำขวัญข้าว บูชาคุณพระแม่โพสพ และรับมอบพันธุ์ข้าวมงคล ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ นายอำเภอหนองบัว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว คุณครู นักเรียน และชาวบ้านตำบลหนองกลับ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ภาพ​ : สื่อ​สารองค์กร
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​
.