คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันพุธที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ผลการประเมินทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร และพิจารณาเรื่องการตรวจประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดย พร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

ข่าว : เรวดี จรรยา