คณะสังคมศาสตร์ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต เตรียมความพร้อมการประเมินแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือน​มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖​ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​เปิดโครงการ​ส่งเสริม​ทักษะ​ด้านภาษาอังกฤษ​แก่​นิสิต​ และ​โครงการ​ปัจฉิม​นิเทศ​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ซึ่งจัด​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​วันที่​ ๒๐ -​ ๒๕ เดือน​มีนาคม​ พ.ศ.๒๕​๖​๖​ โดยมี​ พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ กล่าว​ถวายรายงาน​ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ได้ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนำผลการประเมินโครงการไปบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานิสิตและการบริการวิชาการแก่สังคม ภายในโครงการ​ มีการอบรม​ทักษะ​ภาษาอังกฤษ​ด้านการฟัง การพูด การอ่าน​ และการเขียน​ วิทยากรโดย​ รศ.ดร.ธัชชนันท์​ อิศร​เดช​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ ซึ่งจะมีการประเมินแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน​ และการเขียน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้​ มี​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ ๔​ ทุก​หลักสูตร​ และนิสิตหลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ชั้นปี​ที่​ ๓​ อาทิ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วม​โครงการ​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ผ่าน​ระบบ​ห้องประชุม​ออนไลน์​โดย​ใช้​โปรแกรม​ Zoom​ Meeting​ Video​ Conferencing​

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.