บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ พบผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ปรึกษาหารือแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่​ ๒๙ เดือนมีนาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก,​ รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์  นำโดย​ พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดีคณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้าภาควิชา​สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา​ ผศ.ดร.เดช​ ชู​จัน​อัด​ รก.หัวหน้าภาควิชา​เศรษฐศาสตร์ พระครูวินัยธร​เอก​ ชิ​นว​ํ​โส, ผศ.ดร.​ พระครูธรรมธรส​ฐา​พร​ ปภสฺสโร​ ผศ.ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ พระคมสัน​ ฐิตเมธโส, ผศ.​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์​ พระมหาชาติชาย​ ปญฺญาวชิโร​ อาจารย์​ดาวเหนือ​ บุตร​สี​ทา​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ บุคลากร​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ และบุคลากร​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ พร้อมด้วย นิสิต​ และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์​ เข้าพบ รศ.วิระ อาโนรัก (M.A.) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ อาจารย์จาฮือ ย่างแสนไซ (M.A.) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว อาจารย์จำปา รัตนสุวรรณผล (M.A./พธ.บ.มจร เชียงใหม่) หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ปริญญาตรี ศรีธร หน่อจันทร์ดา (B.A./พธ.บ. มจร วัดศรีสุดาราม) หัวหน้าหลักสูตรตรวจสอบ เพื่อ​ปรึกษาหารือแนวทางการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อจัดทำ MOU/MOA ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สาธารณรัฐ​ประชาธิปไตย​ประชาชนลาว

  

 

ภาพ : สื่อสารองค์กร
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.