คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น ประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ การขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง การขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) การขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ การขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร และระดับวุฒิบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) การขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ และการขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา เลขานุการสำนักงานคณบดีฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมชี้แจง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา
.