ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารประกอบการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น”

วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารประกอบการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น” โดยมี พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มอบนโยบายและให้แนวทางในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น จากนั้น มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารประกอบการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น” โดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในการนี้ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมอาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา
.