๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา