คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.สร้อยบุญ ทรายทอง คณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ” Practices of Civic Probation officers in Buddhist Templed – based Probation Activity in Central Thailand” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Business, Economics, and Social Sciences & Humanities – BESSH-2023 at Tokyo, Japan.

  

 

 

 

.