คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๔๔๐/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
——————————–
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สมภพ ระงับทุกข์ อายุ ๗๐ ปี วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์), ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), ปร.ด. (รัฐศาสตร์) สังกัด คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖