คณะสังคมศาสตร์ มจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผศ.ดร.ปริฉัตร ตู้ดำ คณบดีมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม และ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อการพัฒนาวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์
 
ข่าว : เรวดี จรรยา
.