ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลงานโลโก้ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ ตราคณะสังคมศาสตร์ และภาพเก่ายอดเยี่ยม

ประกาศคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลงานโลโก้ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ ตราคณะสังคมศาสตร์ และภาพเก่ายอดเยี่ยม

ดาวน์โหลด : ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลงานโลโก้ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ ตราคณะสังคมศาสตร์ และภาพเก่ายอดเยี่ยม