พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ตรวจเยี่ยม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และให้โอวาทแด่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ผู้กำลังฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยมี ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ถวายการต้อนรับ

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา