คณะสังคมฯ ปล่อยปลา ๑,๐๙๒ ตัว ให้ชีวี ปลูกต้นไม้ ๑๙๒ ต้น เสริมราศีให้ความร่มเงา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ปล่อยปลา ๑,๐๙๒ ตัว ให้ชีวี ปลูกป่าไม้ ๑๙๒ ต้น เสริมราศีให้ความร่มเงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖”
ภายในกิจกรรม มีการปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๙๒ ต้น และปล่อยปลา จำนวน ๑,๐๙๒ ตัว โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา
.