คณะสังคมฯ มอบรางวัลอาจารย์ขวัญใจนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นิสิตเรียนดี นิสิตมีผลคะแนนระดับดีเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี

วันอังคารที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลอาจารย์ขวัญใจนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นิสิตเรียนดี นิสิตมีผลคะแนนระดับดีเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี
.
รางวัลอาจารย์ขวัญใจนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย
๑. พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร
๒. พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร
๓. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด
๔. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง
๕. ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์
๖. อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ
๗. อาจารย์มารุตพงศ์ มาสิงห์
รางวัลนิสิตเรียนดี ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย
๑. พระสุวิทย์ สุชาโต
๒. สามเณรกฤตพงศ์ มนตรีวง
๓. พระณัฐวัฒน์ เขมิโย
๔. สามเณรบรรณวิชญ์ จิตแหลม
๕. พระประสงค์ ฐานวุฑฺโฒ
๖. สามเณรก้องเกียรติ แซ่ลิ้ม
๗. พระวิชชุกร ติสรโณ
๘. พระปลัดรังสรรค์ นิพฺภโย
รางวัลนิสิตมีคะแนนระดับ “ดีเยี่ยม” (รายวิชาข้อสอบกลาง) ประกอบด้วย
๑. สามเณรก้องเกียรติ แซ่ลิ้ม
๒. พระปลัดรังสรรค์ นิพฺภโย
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประจำปี ๒๕๖๖ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
๑. พระมหาณัฐพงษ์ ยศเครือ
๒. สามเณรศิวดล ม่วงรัก
.