คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและสามีจิกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและสามีจิกรรมไหว้ครู โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ขานรายนามอาจารย์ขวัญใจนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นิสิตเรียนดี นิสิตที่มีผลคะแนนระดับดีเยี่ยม (รายวิชาข้อสอบกลาง) และนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
ภายในโครงการ ภาคเช้า มีพิธีสามีจิกรรม ไหว้ครู และกิจกรรม “ชยันโตรับขวัญ ผูกแขน ต้อนรับนิสิตใหม่” ภาคบ่าย มีกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องชาวสังคมศาสตร์” โดยนิสิตชั้นปีที่ ๒ – ๔ และพิธีปิดโครงการ โดย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                 
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา
.