ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมโครงการ​ให้ความรู้​ EdPEx ระดับคณะ​และ​มหาวิทยาลัย

วันที่​ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๕ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และเจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ อาทิ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ รักษา​การ​รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ ผศ.ดร.ธิ​ติ​วุฒิ​ หมั่น​มี​ รองหัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ พระปลัด​วี​ระ​ศักดิ์​ ธี​รง​ฺ​กุโร, ดร.​ เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ผศ.ดร.เดช​ ชู​จัน​อัด​ ผู้ปฏิบัติ​หน้าที่​แทนหัวหน้า​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์​/เลขานุการคณะกรรมการ​ประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​คณะสังคม​ศาสตร์​ พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโส​ภ​โณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​มหาบัณฑิต​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ และ​นายนเรศ​ ฤทธิ​เดช​ นักจัด​การงาน​ทั่วไป​ สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วมโครงการ​ให้ความรู้​ EdPEx ระดับคณะ​และ​มหาวิทยาลัย​ ณ​ อาคาร​ มวก​ ๔๘ พรรษา​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ โดยมีวิทยากร​ ประกอบด้วย​ ผศ.เสาวลักษณ์​ สุขประเสริฐ​ ผศ.ปราณี​ พรรณวิเชียร​ และ​อาจารย์​ไฉไลฤดี​ ยุวนะศิริ​ ในการนี้​ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการดังกล่าว​
               
เรวดี​ จรรยา​ : รายงาน