คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เพื่อพิจารณาเรื่อง

  • การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  • การขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ ๓)
  • การขอความเห็นชอบหลักสูตรและขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร และวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
  • การขอความเห็นชอบหลักสูตรและขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร และวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
  • การขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ การขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
  • การขอความเห็นชอบเปิดสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  • การขอความเห็นชอบเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ การขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์
  • การขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์

โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมชี้แจง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์

ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.