คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.​ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเรื่อง การดำเนินการตรวจกลั่นกรองข้อสอบระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ การขอรายชื่อรายวิชาที่จะลงทะเบียนและตารางเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๒ และการกำหนดส่งผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.