พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มจร ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.​ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายสมนึก อนันตวรวงศ์ อุปนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.