ประชุม​คณะกรรมการ​ประกันคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๓​

วันจันทร์​ที่​ ๑๕ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓​ เวลา​ ๑๓.๐๐​ น.​ รศ.ดร. เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เป็น​ประธาน​ประชุม​คณะกรรมการ​ประกันคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๓​ เพื่อติดตาม​ความ​ก้าว​หน้าของการจัดทำรายงาน​การประเมิน​ตนเอง​ (SAR)​ เพื่อใช้ในการตรวจประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ของคณะสังคม​ศาสตร์​ การประชุม​ดังกล่าว​ เป็น​การประชุม​แบบ​ออนไลน์​ โดย​ใช้​โปรแกรม​ Zoom Meeting video conferencing ทั้งนี้​ มีคณะกรรมการ​เข้า​ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง​กัน