สภาทนายความ เนติบัณฑิตยสภา และ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต

สภาทนายความ เนติบัณฑิตยสภา และ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต