ก.ค.ศ.​ รับรองคุณวุฒิ​หลักสูตร​พุทธ​ศ​า​ส​ตร​มหาบัณฑิต​ สาขาวิชา​การ​พัฒนา​สังคม​

ก.ค.ศ.​ รับรองคุณวุฒิ​หลักสูตร​พุทธ​ศ​า​ส​ตร​มหาบัณฑิต​ สาขาวิชา​การ​พัฒนา​สังคม​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและ​แต่งตั้ง​เป็นข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา