คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเรื่อง การกำกับติดตามผลการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และการจัดเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.