ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๗

🩷 ก้าวสู่อนาคตดีๆ ที่ “สังคมวิทยา🩵
.
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๗
.
🎓ระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.บ.)
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)
๓. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์จิตเวช
.
🖥️สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
🖥️ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs
🖥️สารสนเทศเพิ่มเติม : https://soc.mcu.ac.th/
.
💡สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📞โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
📌 ๐๘๖ ๘๗๓ ๕๘๐๗, ๐๘๗ ๙๑๑ ๘๙๑๔