คณะสังคมศาสตร์ มอบบัตรอำนวยพรอายุวัฒน์แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม

วันศุกร์ที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบบัตรอำนวยพรอายุวัฒน์แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่เกิดในเดือนตุลาคม ประกอบด้วย
๑. ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล –  ภาควิชานิติศาสตร์
๒. ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ – ภาควิชานิติศาสตร์
๓. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร – ภาควิชารัฐศาสตร์
๔. อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ – ภาควิชานิติศาสตร์
๕. ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ – ภาควิชารัฐศาสตร์
๖. อาจารย์ ดร.ทักษิณ ประชามอญ – ภาควิชารัฐศาสตร์
๗. อาจารย์ ดร.สุมาลี บุญเรือง – ภาควิชารัฐศาสตร์

เพื่อส่งเสริมกำลังใจเป็นสวัสดิการการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และส่งเสริมวินัยการออมผ่านรูปแบบการออมในฉลากออมสิน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

Cheap Breitling Replica