พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ คณะสังคมศาสตร์ มจร

วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗  ภายในพิธี ภาคเช้า พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลกถา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และพระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวสัมโมทนียกถาและประสาทพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ภาคบ่าย มีกิจกรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ โดยมี พระเมธีวัชรประชาทร, ผศ.ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        

 

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.