คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๔๓๑ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้งให้​ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์), น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ สาขาวิชานิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗