คณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์, พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา