คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๔๓๙/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
————————————————————–
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. อายุ ๖๔ พรรษา ๔๓ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,​ ป.ธ.๓, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), น.บ. (นิติศาสตร์), รป.ม.​(รัฐประศาสนศาสตร์), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ค.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ​ อนุสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ​ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗