คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่​ ๘๗๗/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ พระอุดมบัณฑิต, ดร.​ ฉายา สุทฺธิญาณเมธี นามสกุล สีไม้ อายุ ๕๑ พรรษา ๒๙ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, วท.บ.​ (วิทยาการคอมพิวเตอร์), พธ.ม.​ (การพัฒนาสังคม), พธ.ด.​ (การพัฒนาสังคม) ตำแหน่ง อาจารย์​ เลขที่ ๑๕๔๑๐๐๑ สังกัด ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์​ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗