คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่​ ๙๘๕/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
—————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อายุ ๕๔ ปี วุฒิการศึกษา Ph.D. (Political Science), น.ม. (นิติศาสตร์), M.A. (Political Science), ป.บัณฑิตทางกฎหมายปกครอง, น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.บ. (รัฐศาสตร์) เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
สั่ง ณ วันที่ ๕​ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗