คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชานิติศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๙๘๖/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชานิติศาสตร์
————————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ รศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา อายุ ๖๗ วุฒิการศึกษา ปร.ด. (รัฐศาสตร์), พธ.ด. (การพัฒนาสังคม), น.ด. (นิติศาสตร์), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), ศศ.ม. (การบริหารและพัฒนาสังคม), วทม. (วิทยาศาสตร์), น.ม. (นิติศาสตร์), ร.ม. (รัฐศาสตร์), น.บ. (นิติศาสตร์) เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗