คณะสังคมศาสตร์ มจร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มจร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ภาคเช้า : โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปลุกพลังใจทำงานพัฒนาเพื่อสังคม” โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

ภาคบ่าย : โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมทางสังคม : ผลกระทบและการปรับตัวของพระสงฆ์ไทยในยุค ๔.๐ โดย พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และสมคิด ลวางกูร ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเธียเตอร์ B อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา