คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๙๒๓/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี อายุ ๓๖ พรรษา ๑๕ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (สังคมวิทยา), ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ